ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ โดยการใช้บริการ คุณยอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามกฎหมายและข้อกำหนดเหล่านี้หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการ Bestmoviesth.com อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แจกจ่าย ทำซ้ำ คัดลอก ส่งต่อ ตีพิมพ์ จำหน่าย หรือแสวงหาผลประโยชน์ (เชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น) ส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

การอนุญาตให้ใช้

เว็บไซต์และบริการของ Bestmoviesth.com มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เว้นแต่จะตกลงอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรคุณตกลงว่าจะไม่ใช้บริการ หรือทำซ้ำ ดาวน์โหลด เผยแพร่ แก้ไขหรือแจกจ่ายหรือใช้งานเนื้อหาใด ๆ ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณตกลงว่าจะไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าใด ๆ บนเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา ห้ามใช้บริการหรือวัสดุหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณรับทราบว่าการจัดเก็บ แจกจ่าย หรือส่งต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมายอาจทำให้ได้รับความผิดทางอาญาและ/หรือทางแพ่ง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้บริการและข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้หรือรวบรวมโดย Bestmoviesth.com หรือบุคคลที่สามในระหว่างการเยี่ยมชมหรือใช้บริการใด ๆ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ในการอ้างอิงนี้ คุณตกลงที่จะรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ความรับผิดชอบในฐานะผู้ใช้งาน

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้บริการและเว็บไซต์ และสำหรับผลที่ตามมา รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่คุณเลือกให้พร้อมใช้งาน การสื่อสารสาธารณะหรือส่วนตัวที่ส่งผ่านบริการหรือเว็บไซต์ (รวมถึงโพสต์) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณให้ไว้กับบริการหรือเว็บไซต์ รวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณให้ไว้สำหรับการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของบุคคลภายนอก เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ และบัญชีอื่น ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบนเว็บไซต์

การตรวจสอบ

Bestmoviesth อาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบการใช้บริการโดยสมาชิก ในระหว่างการตรวจสอบ ข้อมูลอาจถูกตรวจสอบ บันทึก คัดลอก และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่โพสต์ในส่วนใด ๆ ของบริการตามความจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำขอของรัฐบาล หรือปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งหมดหรือในบางส่วนนั้นตามดุลยพินิจของเรา